Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB) merupakan salah satu unit kerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang didirikan berdasarkan SK Rektor Nomor 078/IV/2013 tentang penataan pejabat struktural biro, lembaga, dan unit non-fakultas, tanggal 20 April 2013. LPIDB merupakan penggabungan dari dua lembaga sebelumnya, yaitu Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID) dan Language Center (LC). LPID yang didirikan pada 2004 semula bertugas mengelola penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah umum dan Al-Islam serta Kemuhammadiyahan; sedangkan LC yang didirikan pada 1993 semula bertugas mengelola penyelenggaran perkuliahan Bahasa Inggris sebagai bagian dari mata kuliah umum.
Berdasarkan perkembangan historis tersebut, LPIDB merupakan lembaga yang mengkoordinasikan kedua lembaga yang sudah ada sebelumnya. Secara struktural LPIDB terdiri dari dua bidang pengembangan, yaitu: (1) Bidang Pengembangan Ilmu Dasar, dan (2) Bidang Pengembangan Bahasa.